Web Lab
Vezbe
Urednici
Resursi
 

 

RESURSI

 

 

(2005) - Racunarski podržano merenje i upravljanje - Dr M.Matijevic, Mr G.Jakupovic, Mr J.Car

Naslov: Racunarski podržano merenje i upravljanje

Tip: Univerzitetski udžbenik

Autori: Dr Milan Matijevic, Mr Goran Jakupovic, Mr Jelena Car

Rezime:
Udžbenik za predmet Racunarski podržano merenje i upravljanje, koji se predaje na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

Iako je knjiga pisana za odredeni predmet, njena forma i sadržaj su daleko šireg karaktera. S obzirom da se radi o ekstenzivnom izdanju, radi lakšeg citanja, izvesni detalji su i više puta ponovljeni, ali u okviru razlicitih poglavlja. Nastojalo se da se citaocu omoguci da prati sadržaj knjige sa minimumom prethodno stecenih znanja, kao i da se omoguci više-manje nezavisno citanje izvesnih poglavlja. Otuda se cesto kretalo „iz pocetka“, a poglavlja se završavala upucivanjem zainteresovanog citaoca na širu literaturu. Namera autora je da ova publikacija bude od koristi studentima tehnickih fakulteta u okviru razlicitih predmetnih oblasti (poput automatskog upravljanja, racunarskih sistema, senzora i pretvaraca, itd.) svih nivoa studija. Takode, autori veruju da ce ova knjiga biti nadasve interesantna i inženjerima iz prakse, s obzirom na aktuelnost njenog sadržaja.

Sadržaj:

1. Opšta razmatranja
2. Teorijske osnove digitalnih signala i sistema
3. Sistemi merenja i upravljanja – osnovne funkcionalne i tehnicke karakteristike
4. Modeliranje i identifikacija elemenata i sistema upravljanja
5. Merni pretvaraci i senzori
6. Aktuatori i izvršni organi
7. Algoritmi upravljanja
8. Digitalni racunari u sistemima merenja i upravljanja
9. Osnove sistema za rad u realnom vremenu
10. Sekvencijalno upravljanje. programabilni logicki kontroleri
11. SCADA sistemi
12. Principi formalnog projektovanja
Indeks pojmova

(2007) - Laboratorijska merenja i upravljanja putem interneta - M.Stefanovic, M.Matijevic, V. Cvijetkovic, M. Ravlic

Naslov: Laboratorijska merenja i upravljanja putem interneta

Tip: monografija

Autori: Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Miroslav Ravlic i Vladimir Cvjetkovic

Rezime:
Ovaj laboratorijski praktikum je nastao kao rezultat projekta 010/06 - eLTF 8093-01/2005, koji je podržala i finansirala WUS Austria. Njegova namena je da podrži razvoj Web Laboratorije Univerziteta u Kragujevcu (http://weblab.kg.ac.yu), i nastavu iz više predmeta, koji se predaju na Univerzitetu u Kragujevcu. U tom smislu, ovaj praktikum se bavi i mogucnostima implementacije virtualnih i web laboratorija u LMS (Learning Management System). Želja autora je da ova publikacija bude od koristi studentima tehnickih fakulteta i fakulteta prirodnih nauka u okviru razlicitih predmetnih oblasti poput modeliranja dinamickih sistema, informacionih sistema, upravljanja tehnickih sistema, mernih sistema i tehnika, racunarski podržanih proizvodnih sistema, itd. Praktikup prezentuje koncpete eEdukacije, a zatim na prakti;nom primeru demonstrira razvoj, implementaciju i edukacijsku vrednost web laboratorija. U dodatcima su prezentovane pratece komponente i izveštaji.

Sadržaj

1. eEdukacija
2. Laboratorijski model krana/inverznog klatna
3. Ciljevi i moguci zahtevi laboratorsijske vežbe
4. Izvodi iz teorije u kontekstu eksperimentalne primene
5. Korišcenje laboratorijske vežbe putem Interneta
Dodatak A - Sistemi za akviziciju
Dodatak B - AD/DA interfejs za akviziciju signala i upravljanje NI USB 6009
Dodatak C - Elementi matematicko tehnickog pravopisa i pisanje izveštaja
Literatura
Korisni linkovi

 

(2007) - Upravljanje lab. procesima posredstvom interneta - M.Matijevic, V.Rankovic, M.Stefanovic

Naslov: Upravljanje lab. procesima posredstvom interneta

Tip: Pomocni Univerzitetski udžbenik

Autori: dr Milan Matijevic, vanredni profesor, dr Vladimir Cvjetkovic, docent, Institut za Fiziku, PMF u Kragujevcu dr Vesna Rankovic, docent, dr Miladin Stefanovic, docent Mašinskog fakulteta u Kragujevcu

Rezime:

Ovaj laboratorijski praktikum je nastao kao rezultat projekta eLTF 8093-019/2006, koji je podržala i finansirala WUS Austria. Njegova namena je da podrži razvoj Web Laboratorije Univerziteta u Kragujevcu (http://weblab.kg.ac.yu), i nastavu iz više predmeta, koji se predaju na Univerzitetu u Kragujevcu. Želja autora je da ova publikacija bude od koristi studentima tehnickih fakulteta i fakulteta prirodnih nauka u okviru razlicitih predmetnih oblasti poput modeliranja dinamickih sistema, informacionih sistema, upravljanja tehnickih sistema, mernih sistema i tehnika, itd. Naša namera je da nastavimo sa unapredivanjem sadržaja ove knjige, i nastavnih metoda koje ce pomoci studentima da što kvalitetnije i brže savladaju predmetnu oblast. U praktikumu je prezentovan laboratorijski model spregnutih rezervoara, kao i priprema, razvoj i implementacija te laboratorijske vežbe. Prezentovano je uputstvo za korišcenje navedene vežbe preko Interneta i dati su dodaci koji omogucavaju detaljno razumevanje realizacije vežbe.

Sadržaj:

1. Uvodna razmatranja
2. Laboratorijski modeli spregnutih rezervoara
3. Edukativni ciljevi i zadaci laboratorijske vežbe
4. Primeri rešavanja problema sa izvodima iz teorije
5. Akvizicija signala i upravljanje u realnom vremenu u funkciji izvršenja eksperimenta
6. Korišcenje laboratorijske vežbe putem interneta

Dodatak a – sinteza fazi kontrolera u programskom paketu matlab
Dodatak b – listing delphi programa za akviziciju signala i upravljanje na lokalnom racunaru
Dodatak c – opšta uputstva za pisanje rada sa elementima matematickog tehnickog pravopisa Literatura


 

 
Relevantni linkovi prizvodaca laboratorijske opreme za inženjersku edukaciju

 

 
 
Relevantni linkovi partnerskih laboratorija
   
 
Tipicni zahtevi eksperimentalnog rada nad laboratorijskim sistemima i modelima
 
Tipicni ciljevi eksperimentalnog rada nad lab. modelima u merenju i upravljanju
Opšta uputstva za pisanje rada (izveštaja) sa elementima matematicko tehnickog pravopisa