Web Lab
Vezbe
Urednici
Resursi
 

 

PREGLED EKSPERIMENTALNIH SISTEMA I LABORATORIJSKIH MODELA

 
   
Redni broj Naziv Slika/Ilustracija
Kratak opis / prezentacija lab. modela
1 Automatizacija amfiteatra MFKa (250 mesta)
Projekat: TR18020 Upravlja se radom trokrakih ventila, mere se spoljne i unutrašnje temperature, relativna vlažnost, potrošnja energije, protoci u cevovodu. Moguce korišcenje rezultata merenja i saradnja u smislu testiranja strategija upravljanja.
2 Eksperimentalni sistem sa RC kolom.

Objekat upravljanja je elektricno kolo koje se sastoji iz redno vezanih RC kola, pri cemu se razmatraju 2 slucaja 1) RC kola su odvojena operacionim pojacavacima, 2) RC kola nisu odvojena operacionim pojacavacima.

3 Laboratorijski sistem PT400
Laboratorijski model temperaturnog procesa sa kašnjenjem PT400, MF Kragujevac 2008.
4 Laboratorijski sistem UPF22
Laboratorijski model procesa akumulacije vode u rezervoaru sa cistim transportnim kašnjenjem UPF22, MF Kragujevac 2009. Upravlja se pumpom i ventilom radi regulacije nivoa vode u rezervoaru. Nivo se može meriti kapacitivnim senzorom i senzorom pritiska koji se nezavisno moraju i baždariti.

5 Laboratorijski model sa DC motorom u ulozi izvršnog organa
6

Laboratorijski model helikoptera

 

7 Laboratorijski model spregnutih rezervoara - 3Tank sistema
8 Laboratorijski model(i) vazdušnog lifta
9 Laboratorijski model pokretanja koracnog motora
10 Laboratorijski model simulatora sporih procesa
11 Laboratorijski model upravljanja ugla ploce u tunelu struje vazduha
12 Laboratorijski model upravljanja ugla ploce sa ventilatorom promenljivog rastojanja i broja obrtaja
13 DC motor sa enkoderom
14 DC motor sa enkoderom i nelinearnim opterecenjem
15 Laboratorijski model spregnutih rezervoara – 4 Tank sistem
16 Laboratorijski model krana / inverznog klatna
17 Digitalno upravljani analogni racunar
18 ASURO mobilni robot(i)

Mali mobilni roboti, mikroproce-sorski upravljani, opremljeni senzo-rima koji omogucavaju pracenje crne crte i kretanje po lavirintu.

                    

19 LEGO mobilni robot(i)
 • Primena LEGO robota u inzenjerskoj edukaciji
  • Rad "Primena lego robota u inzenjerskoj edukaciji" daje kratak pregled karakteristika i opis komponenti LEGO MINDSTORMS seta.
   U drugom delu rad se bavi upravljanjem robotom pomocu diskretnog PID kontrolera.
   Zadatak robota je da prati crnu liniju.
   Prvi slucaj je kada postoji jedan senzor, upravljanje je moguce svakim motorom posebno, ili je moguce upravljanje motorima zajedno preko opcije Steer rate. U oba slucaja dati su kodovi u NXC programu.
   Kod PI i PID regulatora u slucaju upravljanja motorima posebno dolazi do Integral Windup pojave. Ona se ne javlja kod upravljanja motorima zajedno.
   Drugi slucaj je kad imamo dva senzora za boju. U radu je ilustrovan slucaj kada funkciju greske predstavlja razlika ocitavanja senzora.
   Upravljanje je motorima zajedno, preko opcije Steer rate.
 • Avi fajl sadrze video zapise Line Follower robota sa dva senzora. Poremecaj predstavlja razlika ocitavanja senzora, a upravlja se velicinom Steer Rate.

      

20 SCARA robotski model
21 Laboratorijski model upravljanja raskrsnice (sistem semafora)
22 Upravljenje semaforom pomocu FPGA (Field Programmable Gate Array)
23 Laboratorijski model spregnutih elektromotornih pogona
24 Laboratorijski model modularnog servosistema
25 PLC sistem(i) A1/A4 za obuku
26 ELVIS NI II
27 Pozicioniranje kamere dvoosnim mehanizmom sa dva DC motora sa inkrementalnim enkoderom