Web Lab
Vezbe
Urednici
Resursi
 

 

LABORATORIJSKI SISTEM PT400

 
   
Redni broj Naziv Slika/Ilustracija
Kratak opis / prezentacija lab. modela
3 Laboratorijski sistem PT400
Laboratorijski model temperaturnog procesa sa kašnjenjem PT400, MF Kragujevac 2008.

Izvor finansiranja:
Tempus CD JEP project 41029-2006

 
1.0. Osnovni opis i karakteristike laboratorijskog modela

Slika 1. Laboratorijski model PT400
Laboratorijski model ima dva ulaza (0-5)V kojima se upravlja rad aktuatora: snaga grejaca i brzina okretanja ventilatora; i osam izlaza (0-5)V sa temperaturskih senzora razlicitih karakteristika. U jednoj koloni su temperaturni senzori istih performansi, dok su u paraleli vezani senzori medusobno razlicitih karakteristika.

Slika 2. Primer eksperimentalnih rezultata (Dahlinov PID sa različitim vremenskim konstantama, poremecaj je softverski setovan step funkcijom na merenu promenljivu)
 
Eksperimentalni sistem je moguce integrisati kroz sledece hardverske celine:

Opcija 1) PC, NI USB 6008, PT400
Opcija 2) PC, UNI DS3, PT400
Opcija 3) PC, PLC, HMI, PT400


Slika 3. Struktura eksperimentalne instalacije
 
Slicni proizvodi globalnih firmi za podršku inženjerskoj edukaciji:
 
2.0. Moguci ciljevi eksperimentalnog rada nad laboratorijskim modelom PT400
1
2
3
3 A. Karakteristike senzora i aktuatora,
B. Modeliranje i identifikacija,
C. Upravljanje:
Domaci zadatak(ci)
4
     
3.0. Teorijski koncepti vezani za rad sa laboratorijskim modelom PT400
    Preporuka literature i konkretni materijali
1
2
3
4 M. Matijevic, ZIP Arhiva M fajlova (MATLAB_PRIPREMA, uvod za studente), MF Kragujevac, 1996
5
6   D. Lazic, M. Ristanovic, Uvod u Matlab, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005
 
4.0. Dosadašnji radovi/publikacije (nad lab modelom PT400)
   
Lista publikacija
1
2
3
4 Nemanja Stevanovic, Vladimir Kanjevac, Merenje, prikupljanje i vizuelizacija signala u LabVIEW programskom paketu nad objektom PT400 u otvorenoj sprezi, Seminarski rad iz predmeta Racunarski podržano merenje i upravljanje, 2010
 
5.0. Uputstvo za realizaciju eksperimenta putem Interneta.
   
Uputstva i fajlovi za download
1  
Uputstvo za realizaciju eksperimenta putem programskog paketa LabVIEW
2  
Fajlovi koji su potrebni za aktivaciju experimenta pomocu programskog paketa LabVIEW
3  
Uputstvo za realizaciju eksperimenta putem programskog paketa Matlab
 
Drugi korisni materijali (za sprovodenje eksperimenta, simulaciju i analizu rezultata)
1
2
3
4
5
 
Eksperiment je trenutno dostupan putem Interneta
NE